Máy Nước Cất - Siêu Tinh Khiết

Máy Nước Cất - siêu tinh khiết UPP DI-05 (ultrapure water) được dùng cho các phòng thí nghiệm với các mục đích sử dụng...
Máy Nước Cất - siêu tinh khiết UPP DI-05 (ultrapure water) được dùng cho các phòng thí nghiệm với các mục đích sử dụng...
Máy Nước Cất - Siêu Tinh Khiết UPP DI-100 (ultrapure water) được dùng cho các phòng thí nghiệm với các mục đích sử dụng...
Máy Nước Cất - Siêu Tinh Khiết UPP T3-05 (ASTM Type3) (ultrapure water) được dùng cho các phòng thí nghiệm với các mục...
Máy Nước Cất - Siêu Tinh Khiết UPP T3-10 (ASTM Type3) (ultrapure water) được dùng cho các phòng thí nghiệm với các mục...
Máy Nước Cất - Siêu Tinh Khiết UPP T2-15 (ASTM Type2) (ultrapure water) được dùng cho các phòng thí nghiệm với các mục...
Máy Nước Cất - Siêu Tinh Khiết UPP T2-25 (ASTM Type2) (ultrapure water) được dùng cho các phòng thí nghiệm với các mục...
Máy Nước Cất - Siêu Tinh Khiết UPP T2-50 (ASTM Type2) (ultrapure water) được dùng cho các phòng thí nghiệm với các mục...
Máy Nước Cất - Siêu Tinh Khiết UPP T1-15 (ASTM Type1) (ultrapure water) được dùng cho các phòng thí nghiệm với các mục...
Máy Nước Cất - Siêu Tinh Khiết UPP T1-25 (ultrapure water) được dùng cho các phòng thí nghiệm với các mục đích sử dụng...
Công suất: 5 l/h; Điện năng: 70 watt/h
Sản phẩm: Độ dẫn điện < 1.00(uS/cm): Điện năng tiêu thụ: < 100 Watt/h (Máy cất nước: 6.000 Watt/h)
  1   

Please upgrade IE 8+, Download here