Lưới Lọc

Lước Lọc Trên - Dưới Ø27
Sử dụng phù hợp cho van F56D1 và F64D dạng top mount. Ống trung tâm: φ49. Dùng cho bồn 4"
Lưới Lọc Dưới Ø60
  1   

Please upgrade IE 8+, Download here